هلدینگ ملکی برتر
1,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 34163
هلدینگ ملکی برتر
110 متر هشت شهریور