هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
۲۱۰متر زمین / سند 6دانگ/ شیخ تپه پارک جنگلی