هلدینگ ملکی برتر
2,100,000,000 تومان
شماره آگهی: 35862
هلدینگ ملکی برتر
واحد150متری بر گلباد