هلدینگ ملکی برتر
2,130,000,000 تومان
شماره آگهی: 38446
هلدینگ ملکی برتر
واحد142متری فارابی1