هلدینگ ملکی برتر
1,875,000,000 تومان
شماره آگهی: 36541
هلدینگ ملکی برتر
واحد125متری خ معین