هلدینگ ملکی برتر
900,000,000 تومان
شماره آگهی: 35827
هلدینگ ملکی برتر
واحد 75متر سرداران