هلدینگ ملکی برتر
3,360,000,000 تومان
شماره آگهی: 36579
هلدینگ ملکی برتر
واحد 210متری امام رضا