هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
واحد 155 متری  واقع در خ درستکار