هلدینگ ملکی برتر
1,250,000,000 تومان
شماره آگهی: 36159
هلدینگ ملکی برتر
واحد 105متری خیام