هلدینگ ملکی برتر
50,000,000 تومان
شماره آگهی: 36043
هلدینگ ملکی برتر
واحد ۱۵۵ متر در حسنی