هلدینگ ملکی برتر
2,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 36274
هلدینگ ملکی برتر
واحد لوکس در تمکین وش