هلدینگ ملکی برتر
30,000,000 تومان
شماره آگهی: 38413
هلدینگ ملکی برتر
واحد تجاری سرداران 1