هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
ملک ۵۰۰ متری شهرک راه آهن میدان اتریش