هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
ملک ۳۰۰ متری قابل سکونت شهرک گلستان راه آهن