3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39440
مغازه سنددار خ راهنمایی