هلدینگ ملکی برتر
70,000,000 تومان
شماره آگهی: 25341
هلدینگ ملکی برتر
مغازه سعدی ۲

توضیحات آگهی

کد ۱۰۰۲۴
دو نبش
نورمخفی
نیم طبقه
کلید نخورده
سرویس بهداشتی
____________________________
جعفری