هلدینگ ملکی برتر
14,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 29009
هلدینگ ملکی برتر
مغازه در خیابان باکری

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم