هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
مغازه تجاری ۳۵۰ متری در فردوسی۱ خ نصرتی

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم