هلدینگ ملکی برتر
20,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 38929
هلدینگ ملکی برتر
فروش مغازه ۵۰متر بر سرداران/ سند شش دانگ شخصی