3,500,000,000 تومان
شماره آگهی: 39358
فروش مغازه تجاری در راسته اول تانوکورا