هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
فروش مغازه تجاری بر فاضل دونبش سند ملکی

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم