3,900,000,000 تومان
شماره آگهی: 39269
فروش ساختمان یک سرویس لوکس/اول بهداری