هلدینگ ملکی برتر
2,200,000,000 تومان
شماره آگهی: 26549
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین ۲۴۰فاضل زمین های ثبت

توضیحات آگهی

کد:
۲ کله
یک گذر ۸
یک گذر ۱۰
بر ۱۲
شاهدی
۰۹۱۴۴۴۶۳۵۰۱