هلدینگ ملکی برتر
870,000,000 تومان
شماره آگهی: 29112
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین در آبشناسان

توضیحات آگهی

مساحت ۲۳۰ متر
بر ۱۲ متر
گذر ۱۰ متری
سند ۶ دانگ اوقاف
کد ملک ؛ ۱۰۹۸۵
هلدینگ ملکی برتر واقع در فردوسی ۲
مشاور شما مهندس سلطانی