هلدینگ ملکی برتر
2,756,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 31740
هلدینگ ملکی برتر

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم