هلدینگ ملکی برتر
100,000,000 تومان
شماره آگهی: 26244
هلدینگ ملکی برتر
ساختمان راهنمایی

توضیحات آگهی

ساختمان فوق دو سرویس می باشد ویک جا به اجاره واگذار می گردد.هرطبقه 100متروتک خوابه می باشد
دو خوابه

❗مشاور ملکی شما… وحید پنگان
09021483482