100,000,000 تومان
شماره آگهی: 39616
ساختمان دربست خیابان سنگی