هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین 165 متری  مناسب انبوه سازی