هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین 165متری مناسب انبوه سازی