2,300,000,000 تومان
شماره آگهی: 39272
زمین های فرهنگیان فاز3 قطعه107