هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین نقشه پروانه  دار (فاضل)

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم