هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین موقعیت دار موش اباد با تخفیف ویژه

توضیحات آگهی

*** هلدینگ ملکی برتر ***
کد آگهی:۹۵۷۸
نصف درختان الوان نصف باغ ایستاده
مجوز دیوارکشی
چاه پروانه دار
مشاور : مریم جمشیدی
۰۹۱۴۵۴۶۷۷۹۲