هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین مغازه میدان گندم