هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین بر جاده دریا با موقعیت بسیار عالی

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم