هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
زمین۳۳۶متر بر ۲۰متری محدوده فردوسی۲