هلدینگ ملکی برتر
تماس بگیرید
شماره آگهی: 25642
هلدینگ ملکی برتر
رستوران بند

توضیحات آگهی

کد ۱۰۱۳۱
نما سنگ
۱۱ تخت
قلیان
دو طبقه
وآشپزخانه
______________________
جعفری