10,000,000 تومان
شماره آگهی: 39601
دفتر اداری تجاری