50,000,000 تومان
شماره آگهی: 39230
دفتر اداری تجاری اورشاد