هلدینگ ملکی برتر
10,000,000,000 تومان
شماره آگهی: 30091
هلدینگ ملکی برتر
خواهان مشارکت

توضیحات آگهی

با نقشه پروانه
ارزش ملک تا مبلغ ۱۰ میلیارد تومان