هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر
باغ در مسیر برگشت جاده تبریز نرسیده به اوصالو

من برای امنیت و رفاه و تغییر

به این مرد رای می دهم…

من در انتخابات شرکت می کنم