4,800,000,000 تومان
شماره آگهی: 39282
اپارتمان کلید نخورده فرئوسی