آپارتمان ط۱۸۷متر تک واحدی کیلید نخورده.فلکه بهداری