چک چیست؟

چک به عنوان مهمترین سند تجاری نقش مهمی در نظام اقتصادی هر کشور در کنار پول نقد ایفا می کند. از قضا این سند تجاری پر استفاده در ایران هم مهمترین ابزار پرداخت محسوب می شود.

نقش چک در نظام اقتصادی ایران را می توان از میزان استفاده آن درک کرد. به طور سالانه حدود 40 الی 50 درصد پرداخت ها از طریق چک انجام می شود. البته چک کاغذی به دلیل هزینه بالا و ریسک ذاتی که در خود دارد همواره یکی از گزینه هایی بوده که برای حذف آن و جایگزین کردن آن با راهکارهای جدید تلاش های بسیاری شده است. بسیاری از کشورها در سال های اخیر تلاش کرده اند تا حضور پررنگ چک های کاغذی در اقتصاد را کمتر کنند.

تا پایان این مطلب به طور کامل با چک، انواع آن و قوانین و جزئیاتی که همه باید در مورد چک بدانند آشنا می شوید.

انواع چک عبارتند از:

 چک عادی

1- چک عادی

چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادرمیکنند و دارنده آنصصتضمینی جز اعتبار صادر کننده آن ندارد

2- چک تایید شده

چکی است که اشخاص عهده بانک ها به حساب جاری خود صادر میکنند و توسط بانک پرداخت و وجه آن تایید میشود

3- چک تضمین شده

چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود

4- چک مسافرتی

چکی است که توسط بانک صادر میشود ووجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آنرداخت می گردد

قوانین چک برگشتی

شرایط برگشت خوردن یک چک در صورت نبود پول دی موجودی به صورت زیر می باشد:

1- درصورتی که موجودی حساب مربوط به چک کمتر از مبلغ مندرج در چک باشد

2- درصورتی که در نگارش چک دچار خط خوردگی،اختلاف در مندرجات،عدم تطابق امضاو…شده باشیم

3- درصورتی که حساب متصل به چک مسدود باشد

4- در صورتی که صاحب حساب به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد

در صورتی که دارنده چک با هریک از موارد فوق روبرو شد،می تواند چک را برگشت بزند.طبق قانون چک برگشتی،دارنده چک تا6 ماه پس از تاریخ صدورچک می تواند برای وصول پول چک به بانک مراجعه کند. همچنین در صورتی که چک دارای هریک از شرایط فوق باشد،حامل چک تا6 ماه می تواند دادخواست مظالبه وجه چک را ارائه دهد. بعد از 6ماه وی امکان درخواست شکایت کیفری چک را ندارد و باید از طریق دادخواست حقوقی چک اقدام نماید.

چک حقوقی

چند روش برای وصول پول چک وجود دارد.در روش وصول پول چک برگشتی حقوقی،حامل چک به دادگاه حقوقی مراجعه می نماید و یک نمونه دادخواست مطالبه وجه چک را تکمیل و به همراه هزینه دادرسی به دادگاه ارائه می دهد. به این نوع چک که به این روش وصول شود، چک حقوقی می گویند . بنابراین وی می تواند وجه چک و خسارات ان را به عنوان مجازات چک حقوقی دریافت نماید.

طبق قانون چک حقوقی،در صورتی که شکایت کیفری برای مطالبه وجه چک تنظیم شود،دادگاه تنها بابت صدور چک بلامحل،مجازاتی را مشخص و حکم ان را صادر می کند. در واقع مجازات چک کیفری در مورد صدور ان، توسط دادگاه تعیین می شود. اما تامین خواسته چک حقوقی تنها باید از طریق ر دادخواست چک حقوقی مطرح شود.

دارنده چک می تواند در صورت برگشت خوردن چک، تقاضای صدور حکم جلب چک برگشتی را ارائه دهد. بنابه قانون جدید چک برگشتی مصوب سال 1382، مجازات چک برگشتی در شکایت کیفری به صورت زیر است:

-اگر مبلغ چک کمتر از 10میلیون ریال باشد، مجازت ان حبس تا 6ماهع است.

-اگر مبلغ چک از 10 تا50 میلیون ریال باشد،مجازات ان از 6ماه تا 1 سال حبس است.

-اگر مبلغ چک بیش از 50 میلیون ریال باشد، مجازات ان از 1سال تا 2سال حبس وممانعت از داشتن دسته چک به مدت دوسال است.

چک های بدون تاریخ

معمولا در اینگونه موارد،دارنده چک قبل از شکایت و قبل از مراجعه به بانک، مبادرت به درج تاریخ می کند اما چنانچه در مرجع قضایی ثابت شود صادر کننده هنگام صدور، تاریخ چک را ننوشته است، صادرکننده مسئولیت کیفری نخواهد داشت.

بردن چک به بانک و تبدیل آن به پول به تاخیر نندازید

یک نکته مهم که باید به ان دقت کنید، این است که هرگاه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول وبه پول تبدیل کردن ان به بانک مراجعه نکند، یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت(یعنی برگشتی از بانک) شکایت نکند، دستش در مجامع قضایی به جایی بند نیست و اگر چک موجودی نداشته باشد در واقع یک برگ کاغذ بی ارزش است.

اشتراک گذاری

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید