هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر

تیم رسمی هلدینگ ملکی برتر

مدیریت

[mvc_team_profile member_visibility=”outset” image_id=”8976″ memb_name=”مهندس تقی زاده” memb_prof=”مدیریت” memb_about=”جناب آقای مهندس توحید تقی زاده مدیریت محترم دپارتمان املاک برتر”]

09144417301

[mvc_team_profile member_visibility=”outset” image_id=”8976″ memb_name=”مهندس صفاریان” memb_prof=”مدیریت” memb_about=”جناب آقای مهندس شاهرخ صفاریان مدیریت محترم دپارتمان املاک برتر”]

09143451770

واحد فروش

[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”مهندس مهدی حاجی بیگی” memb_prof=”سوپروایزر واحد فروش” memb_skill=”کارشناس ارشد سازه” member_clr=”#1e73be”][mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”آقای اتابک نظری” memb_prof=”کارشناس خرید و فروش” member_clr=”#1e73be” memb_skill=”کارشناسی ادبیات فارسی”]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”مهندس حمیدرضا قاسمی” memb_prof=”کارشناس خرید و فروش” memb_skill=”کارشناس ارشد سازه” member_clr=”#1e73be”]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”مهندس محمد سلطانی” memb_prof=”کارشناس خرید و فروش” memb_skill=”کارشناسی عمران” member_clr=”#1e73be”]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”آقای میلاد فتحی” memb_prof=”کارشناس خرید و فروش” memb_skill=”کارشناسی زبان” member_clr=”#1e73be”]

واحد اجاره

[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”خانم مریم مرزپور” memb_prof=”کارشناس رهن و اجاره” memb_skill=”کارشناس ارشد زبان انگلیسی” member_clr=”#81d742″]

بازاریابی دیجیتال و IT

[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”مهندس رامین خوشوقت” memb_prof=”مسئول بخش IT و بازاریابی دیجیتالی” memb_skill=”کارشناس ارشد IT” member_clr=”#8224e3″]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”آقای پارسا فیضی” memb_prof=”کارشناس رهن و اجاره” memb_skill=”کارشناسی معماری” member_clr=”#81d742″]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”آقای مسعود رشیدنیا” memb_prof=”کارشناس رهن و اجاره” memb_skill=”کارشناسی برق” member_clr=”#81d742″]
[mvc_team_profile image_id=”730″ memb_name=”خانم لیلا باقر زاده” memb_prof=”سوپروایزر واحد اجاره” memb_skill=”کارشناسی مدیریت دولتی” member_clr=”#81d742″]

آمار و ارقام

واحد فروش

  • تعداد قراردادهای منعقد شده
  • ضریب رضایتمندی مشتریان

آمار و ارقام

واحد اجاره

  • تعداد قراردادها
  • ضریب رضایتمندی