هلدینگ ملکی برتر
680,000,000 تومان
شماره آگهی: 38794
هلدینگ ملکی برتر
واحد تجاری57متر خ طرزی