هلدینگ ملکی برتر
1,700,000,000 تومان
شماره آگهی: 38798
هلدینگ ملکی برتر
فروش زمین221متر/زمینهای دانشگاه/جنوبی