هلدینگ ملکی برتر
هلدینگ ملکی برتر

پنت هاوس مهندسین

آپارتمان پنت هاس واقع در خیابان شیخ تپه، انتهای مهندسین گوینده آقای مهندس محمد سلطانی

آپارتمان سرو

ویدیو معرفی آپارتمان سرو واقع در ارومیه، خیابان فردوسی 2، خیابان شهید رستمی گوینده جناب مهندس اتابک نظری